Personuppgiftspolicy Vissla

Vissla värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Vissla i Norden AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant.


Centrala Begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.


Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar namn, ålder, kön, geografisk plats, email-adress, foton, yrke, längd, antal barn, tobaksvanor och kommunikation med andra konton i Tjänsten. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Genom att lämna denna typ av information och genom att du accepterar denna personuppgiftspolicy samtycker du till att behandling av sådana uppgifter utförs av oss och av våra personuppgiftsbiträden utanför EU/EES.

När du skapar ett konto genom Facebook, kommer vi att samla in och behandla data från din Facebook-profil. Följande information kommer att hämtas från Facebook och lagras i din användarprofil i Tjänsten: Facebook-id, namn, förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, Facebook-bild.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar hur du använder appen och Tjänsten. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Varför vi behandlar och delar din information

Tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra din användarupplevelse Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster, så att du kan hitta och kommunicera med andra användare. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av vår Tjänst till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsten. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat på vad du har läst eller köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån ditt beteendemönster, ålder och andra uppgifter vi har om dig. Vi kommer inte att använda några av de känsliga personuppgifter som du har gett till oss förmarknadsföring- och annonseringsändamål.

Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbsidor, appar, erbjudanden och tjänster.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, ”spamming”, trakasserier, försök att logga in på någon annans konto, agerande i strid med Användarvillkoren eller andra villkor för Tjänsten samt annat agerande som är förbjudet enligt lag.

Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES Vi kan överföra dina personuppgifter, inklusive dina känsliga personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES. Om vi gör det kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att radera det i appen där Tjänsten tillhandahålls. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi och anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; om vi har anledning att misstänka bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi uppgifterna så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna.

Personuppgiftsansvar

Tjänsten tillhandahålls av Vissla i Norden AB och det är också Vissla i Norden AB som är personuppgiftsansvarig.

Vissla i Norden AB behandlar personuppgifter i samband med din användning av Tjänsten är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter avseende Villkoren eller Tjänsten i övrigt är du välkommen att kontakta oss på support@vissla.se

Vissla i Norden AB
Södra Kungsgatan 42
805 52 Gävle
Sweden
SE16559012478901Dessa villkor uppdaterades senast den [20 April] 2018.