Allmänna villkor

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för den säkra datingtjänst (”Tjänsten”) som Vissla i Norden AB, org.nr 559012-4789, (”Vissla”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller från tid till annan.
  2. För att kunna använda Tjänsten måste du godkänna Villkoren i sin helhet och skapa ett konto hos Vissla.
  3. Tjänsten tillhandahålls på våra hemsidor (t.ex. vissla.se) och i tillhörande applikation.
 2. Förutsättningar för medlemskap och anslutning till Tjänsten
  1. Du måste vara minst 18 år för att få använda Tjänsten.
  2. När du skapar ett konto hos oss ansöker du samtidigt om medlemskap i Visslas dating community (som är en del av Tjänsten). Beviljat medlemskap är en förutsättning för användande av Tjänsten. Vissla äger rätt att ensam avgöra vem som ska beviljas medlemskap i Tjänsten.
  3. Applikationen kan laddas ned via App Store eller Google Play. Vid sådan nedladdning av applikationen gäller App Stores eller Google Plays respektive köpvillkor.
  4. I samband med anslutningen registrerar du relevanta uppgifter manuellt eller genom att koppla ditt Facebook till ditt medlemskap. Om du ansluter dig via ett sådant konto gäller den aktuella leverantörens villkor i den delen.
 3. Villkor för användning av Tjänsten
  1. Det ska vara tryggt och säkert att använda Visslas Tjänst. Du måste därför följa dessa vår uppförandekod (”Uppförandekoden”) och dessa Villkor när du använder Tjänsten, bl.a. innebärande att man måste följa lagen när man använder Tjänsten och att det är förbjudet att på något sätt trakassera, hota, ofreda, göra oönskade sexuella närmanden eller på annat sätt bete sig olämpligt.

   Uppförandekoden finner du här på vår hemsida och i vår applikation.
  2. Ditt konto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar själv för en säker förvaring av dina inloggningsuppgifter. Om ditt användarnamn och/eller lösenord blir stulet, eller du får anledning att tro att någon obehörig har åtkomst till ditt konto, ber vi dig omedelbart att ändra ditt lösenord och kontakta Vissla.
  3. Om du väljer att prata med någon utanför Tjänstens forum eller träffa någon i verkligheten uppmanar vi till försiktighet.
  4. Tjänsten får inte användas i ett kommersiellt syfte och du får endast ha ett konto inom Tjänsten. Du får inte heller använda Tjänsten på ett sådant sätt att det införs virus, trojaner, internetmaskar eller annat material som är avsett att orsaka skada eller i övrigt är tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till någon del av hemsidan, applikationen eller tillhörande servar.
  5. Om du blir utsatt för någon annan användares brott mot Uppförandekoden eller dessa Villkor eller om du upptäcker/misstänker att någon har använt dina uppgifter obehörigen, ska du kontakta oss så att vi kan hantera händelsen inom vårt anmälningssystem.
 4. Användaregenererat innehåll
  1. Genom möjligheten att skapa och visa upp vald information, skriva egna inlägg och meddelanden samt ladda upp bilder eller på annat sätt agera inom Tjänsten skapas användaregenererat innehåll (”AGI”). Vi upplyser om att vi inte granskar AGI innan det görs tillgängligt för andra, utöver vad som följer av lag.
  2. AGI kommer att göras tillgängligt för andra medlemmar i Tjänsten. AGI som ska tas bort av oss enligt lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor eller som i övrigt strider mot tillämplig lag, Villkoren eller god sed i övrigt kommer att tas bort från Tjänsten.
  3. Det är inte tillåtet att på Tjänsten lägga upp falska uppgifter om dig själv, ha fler än ett konto eller överlåta din profil.
  4. Du ansvarar för att de personer som kan identifieras genom ditt AGI är medvetna om att de kan identifieras och har gett sitt samtycke därtill.
  5. Vissla har en icke-exklusiv, överförbar, vidareöverlåtbar, avgiftsfri, global och i övrigt oinskränkt rätt att i syfte att tillhandahålla Tjänsten använda, framställa exemplar av och tillgängliggöra ditt AGI inom Tjänsten så länge ditt medlemskap består och därutöver så länge det behövs för andra ändamål. Vissla äger rätt att ta bort eller ändra i AGI i den utsträckning vi bedömer att detta behövs för att förhindra fortsatt spridning av AGI som bryter mot Villkoren eller som annars är olämpligt.
 5. Personuppgifter
  1. I vår personuppgiftspolicy finner du information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du använder Tjänsten.
 6. Avgift och betalningsvillkor
  1. Vissla erbjuder tillgång till Tjänsten utan kostnad, men du ansvarar själv för alla internetavgifter och avgift för datatrafik som kan tillkomma vid användning av Tjänsten.

   Genom ditt medlemskap kan du köpa de tilläggstjänster som vid var tid erbjuds av Vissla. Information om tilläggstjänsters innehåll och pris finner du på vissla.se. Samtliga priser anges inklusive moms. Om annat inte anges löper tilläggstjänster tillsvidare med en månads uppsägningstid.
  2. Betalning av tilläggstjänster ska ske i förskott med betalningsintervall en gång per månad eller den tid som annars anges. Du ansvarar för att dina betalningsuppgifter är giltiga enligt de betalningsmetoder som erbjuds från tid till annan.Om debitering av avgift via konto- eller kreditkort misslyckas kommer vi att skicka ett meddelande till dig därom och göra ett nytt försök att genomföra transaktionen nästkommande bankdag. Efter fem (5) upprepade försök kommer relevant tilläggstjänst att avslutas efter den senaste betalda perioden.
 7. Uppsägning och ångerrätt
  1. Ett medlemskap i Tjänsten gäller tills vidare till dess det sägs upp. När medlemskapet sägs upp upphör också din rätt att använda Tjänsten.
  2. Medlemskapet kan avslutas genom ett meddelande till Vissla via mejl eller i applikationen.
  3. Efter ett köp av tilläggstjänster samtycker du till att Tjänsten påbörjas, varför det inte finns någon ångerrätt. Du samtycker därmed till att det inte finns någon ångerrätt vid köp av tilläggstjänster.
  4. Ett kostnadsfritt medlemskap avslutas direkt efter uppsägning.

   Om du har köpt tilläggstjänster avslutas ditt medlemskap när den perioden som du betalt för löpt ut. Du kan dock ta bort din profil och ditt AGI från Tjänsten när som helst.
  5. Vissla kan omedelbart säga upp ditt medlemskap eller annars frysa eller neka din tillgång till Tjänsten om du enligt Visslas bedömning gör något av följande:
   • (a) bryter mot Villkoren, Uppförandekoden, tillämplig lag eller god sed i övrigt, eller
   • (b) underlåter att på Visslas förfrågan tillhandahålla sådan information som gör att vi kan validera din identitet eller annars bedöma den information som du lagt upp.

   Du har vid sådan uppsägning ingen rätt att få tillbaka eventuell betalning avseende den återstående betalda perioden.

 8. Avbrott i Tjänsten och Visslas ansvar i övrigt
  1. Tjänsten kan från tid till annan vara otillgänglig eller bristfällig på grund av underhåll eller omständigheter som Vissla inte kan påverka. Ett avbrott i Tjänsten berättigar dig inte till ersättning från Vissla.
  2. Visslas ansvar är i övrigt begränsat till skälig återbetalning av eventuella erlagda avgifter (i motsvarande mån som Tjänsten eller Villkor inte uppfyllts) eller vad som i övrigt framgår av tvingande lag.
  3. Vissla ansvarar inte för medlemmars beteende eller uppträdande, vare sig inom Tjänsten eller annars. Om du anser att någon annan medlem beter sig olämpligt ska du anmäla detta till oss.
 9. Immateriella rättigheter
  1. Om inget annat anges, tillhör de immateriella rättigheter och övrigt material som publiceras inom Tjänsten Vissla.
  2. Du ansvarar för att du vid din användning av Tjänsten inte gör intrång i Visslas eller annans immateriella rättigheter.
 10. Samarbetspartners
  1. Inom Tjänsten kan det finnas länkar till samarbetspartners hemsidor och tjänster. Vissla är inte ansvarig för innehållet på dessa hemsidor eller i sådana tjänster. Vi ber dig därför noga kontrollera våra samarbetspartners allmänna villkor innan du använder någon av deras tjänster.
 11. Ändring av Villkoren eller Tjänsten
  1. Tjänsten är under ständig utveckling och kan därför komma att ändras löpande. Vissla strävar efter att underrätta dig på förhand vid större förändringar av Tjänsten.
  2. Vissla har rätt att ändra Villkoren genom att publicera nya villkor i Tjänsten och på våra hemsidor. Den senaste versionen av dessa Villkor finns alltid på våra hemsidor. Om annat inte anges börjar nya Villkor gälla 30 dagar efter att de publicerats.
  3. Vid väsentliga förändringar av Villkoren kommer vi att notifiera dig på förhand. Du kan då välja att säga upp ditt medlemskap innan de nya Villkoren träder i kraft.
 12. Övrigt
  1. Vissla äger rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och Tjänsten enligt Villkoret till annan.
 13. Tolkning av Villkoren och tvist
  1. Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
  2. En tvist avseende Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i enlighet med svensk rätt i svensk domstol.
  3. Vid en eventuell tvist med Vissla har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.
 14. Kontaktuppgifter

  Om du har frågor eller synpunkter avseende Villkoren eller Tjänsten i övrigt är du välkommen att kontakta oss på support@vissla.se

  Vissla i Norden AB
  Södra Kungsgatan 42
  805 52 Gävle
  Sweden
  SE16559012478901  Dessa villkor uppdaterades senast den [20 April] 2018.